نماینده سازمان اسب فریزین هلند در ایران

مجموعه اسب فریزین ایران

نظرسنجی

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
8- موارد زیر را بر اساس اهمیت و ارزشی که برای شما دارد مشخص کنید. ( 1 بسیار با اهمیت - 5 متوسط - 10 بسیار بی اهمیت)
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
11- چه مواردی درتصمیم گیری شما در خصوص خرید اسب فریزین تاثیر گذار است؟ موارد زیر را بر اساس اهمیت و ارزشی که برای شما دارد مشخص کنید. ( 1 بسیار با اهمیت - 5 متوسط - 10 بسیار بی اهمیت)
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
اکنون نظر سنجی به پایان رسیده است. از اینکه در این نظر سنجی شرکت کرده اید کمال تشکر را داریم. نظر شما، در روند فعالیت مجموعه تاثیر بسزایی خواهد داشت. برای تکمیل نظر سنجی بر روی دکمه ارسال فشار داده و سپس دکمه Continue را فشار دهید