مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

فرم عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین

هزینه عضویت پیش از هرگونه اقدام بر اساس تعرفه دریافت میگردد. اطلاعات نحوه پرداخت و نرخ هزینه ها در صفحه تعرفه خدمات KFPS موجود میباشد.
پس از تکمیل این فرم و دریافت کد عضویت از طرف این مجموعه، برای پیگیری موارد مورد نیاز، به صفحه خدمات مورد نیاز اعضا مراجعه نمایید.
نام انگلیسی وارد شود
به انگلیسی وارد شود
/ / ورودی نامعتبر است
مثال: example@website.com
مثال: 00982122334455
مثال: 00989121223344
ورودی نامعتبر است
Please let us know your message.
ورودی نامعتبر است