مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

 * این قسمت اطلاعات اسب های فریزین حال حاضر در ایران را نشان میدهد.

* اگر اسب فریزین شما بصورت قانونی وارد شده و نام آن در لیست زیر وجود ندارد، با ورود به قسمت ثبت اطلاعات مالکین، مشخصات آنرا برای ما ارسال نمایید.

* این لیست با دریافت اطلاعات جدید بروز خواهد شد.

 

لیست مادیان ها:

ردیف نام اسب سال تولد جنسیت واردات قانونی شماره ثبت در KFPS شماره میکروچیپ
1 Amalia Fan De Keningswei  2008-05-02  مادیان بله 200802627 528210002246930 
2 Anica G 2016-02-28  مادیان متولد ایران 201600700 985111000607472 
3 Bekasus van Part Stud 2016-08-13  مادیان متولد ایران  201603502  364099600004364
4 Black Rose van Part Stud  2016-07-29 مادیان متولد ایران 201603503 900096000087537
5 Dolinda van Tolue Kordan 2017-05-02  مادیان متولد ایران 201701626 364099600004154
8 Debbie 2009-05-21  مادیان  بله 200903645 528210002079545
9 Desiree van Mehrpour 2017-04-17 مادیان متولد ایران 201702524 956000005362535
10 Famke van stal van der horst 2009-03-01 مادیان بله 200900425 528210002078311
11 Femke H.M 2009-05-14 مادیان بله 200903489 528210002375698
12 Florieke van Tolue Kordan 2017-05-10  مادیان متولد ایران 201701765 364099600004153 
13 Frouke Maaike 2009-03-09 مادیان بله 200900661 528210000572570 
14 Geertsje fan 'T Reidfjild 2010-03-07 مادیان بله 201000450 528210002375703
15 Greta fan it Hiem 2010-05-24 مادیان بله 201003024 528210002371818 
16 Hida fan Breuningswyck 2010-04-30 مادیان بله 201002437 528219001006248
17 Hinke Verah 2010-05-01 مادیان  بله 201002119 528210002528513
18 Hiske v.d. Toarnwerterleane 2010-03-23 مادیان بله 201000609 528004201000609 
19 Iemke J. 2010-07-02 مادیان بله 201004377 528210002382381
20 Lokke fan Ferwalde 2011-05-11 مادیان   بله 201102287 528210002375661
21 Melissa J. 2012-05-31 مادیان بله  201202947  528210002856345
22 Mijntje van de Zonnehoeve 2004-05-09 مادیان بله 200403425 528210000517711 
23 Miss Hiske fan Weideshiem 2012-05-29 مادیان  بله 201202537 528210002378359
24 Nora G 2012-05-01 مادیان بله 201201663 528210002379328 
25 Oebke van den Domineeshof  2012-05-18 مادیان بله 201202125 528210002375277 
26  Oukje van de Statenboom 2012-03-04 مادیان   بله   201201008  528210002760313 
27 Rihanna van de Demro Stables 2013-04-23  مادیان  بله  201300484   528210002938631 
28 Susan Ut It Roekefjild 2013-01-06 مادیان بله 201302271 528210002987620
29 Vrouke van de Irene Hoeve 2014-03-17 مادیان بله 201400345 528210004104446
30 Wendy D 2007-05-02 مادیان بله 200702643 528210000732446
31 Wieke Froukje Fan Pean 2007-05-09 مادیان  بله   200703177 528210002052319

 

لیست نریان ها:

ردیف نام اسب سال تولد جنسیت واردات قانونی  شماره ثبت در KFPS شماره میکروچیپ
1  Bart N 2008-05-24 نریان بله  200803364 528246000222125
2 Doede Lauwers 2009-11-05 نریان بله 200902882 528210002286244 
3 Enzo van de Fattahi 2017-04-17 نریان متولد ایران  201702145 956000005370381
4 Fedor van Tolue Kordan 2017-05-03 نریان  متولد ایران 201701625  364099600004152 
5 Folkert van Part Stud 2017-07-11 نریان متولد ایران  201703164 مرده است 
6 Johan van de Miedweg 2011-04-28  نریان  بله 201102557  528210002719153 
7 Jort van Stal Sluisweg 2011-03-12  نریان  بله 201100628  528210002625340 
8 Mylord van Westerhuis 2012-05-28 نریان بله - پاسپورت بلژیک 201202629  528210002601013
9 Pinkster fan Vikheia 2013-05-20 نریان بله 201301613 578098199427557
10 Roel M 2013-03-23 نریان  بله 201300610  528210002374511 
11 Tseard fan Tersoal  2014-03-25 نریان بله 201400464 528210002982385