مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 مقام ها، عناوین و مقررات ثبت اسب های نژاد فریزین 

 

بند 1 - شروط کلی 

1- این قوانین بر طبق موقعیت و آئین نامه سازمان اسب فریزین ثبت و تنظیم شده است. شروطی که در این قوانین است مطابق با بخشنامه شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 26 جولای سال 1990 (EG/427/90) و فرمان تولید و پرورش در تاریخ 1994 قابل اجرا میباشد (Statue book 1994/696).

2- اهداف سازمان اسب فریزین تولید و گسترش نژاد فریزین میباشد. یک اسب از نژاد فریزین بر اساس معیار ها و شرایطی که در زیر نوشته شده با توجه به اهداف تولید، پدر و مادر ثبت شده آن اسب در این سازمان، تعریف میشود. اهداف، خدمات تولید و برنامه ریزی های صورت گرفته برای ثبت، بمنظور تحقق بخشیده به چشم انداز سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS میباشد. 

  

بند 2- منشا  Studbook  و Studbooks  رابط

1- سازمان اسب فریزین (KFPS)  بر طبق بخشنامه 90-427 منشا ثبت شجره نژاد فریزین می باشد.

2-Studbooks  یا موسسات تبارنامه رابط، موسسه هایی هستند که توسط دولت های اعضای اتحادیه اروپا برای ثبت اسب های فریزین مشخص شده اند. 

3-Studbooks  یا موسسات تبارنامه رابط، مجاز به ثبت اسب های فریزین و پیگیری برنامه تولید که شامل، بعنوان مثال، انتخاب و ارزیابی اسب ها بر اساس اصول اصلی Studbook  که در بخشنامه اتحادیه اروپا به شماره 92/353/EEG  قرار گرفته ، می باشند.

4-  کره اسب های ثبت شده در یکی از Studbooks  رابط، با سیستم ثبت انحصاری و برنامه تولید، ممکن است در سازمان اسب فریزین ثبت شوند در صورتیکه متقاضیان عضوی از این سازمان باشند. بمنظور این ثبت، سازمان اسب فریزین چندین قانون معرفی کرده است (بند 7). ثبت اسب ها بر طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره 96/78/EG  انجام خواهد شد.

5-  اسب هایی که توسط موسسه های رابط، ثبت شده باشند و یک گواهی ثبت صادر شده توسط Studbook  داشته باشند، ممکن است بتوانند به سازمان اسب فریزین انتقال پیدا کنند، در صورتیکه متقاضی عضوی از این سازمان باشد. این دسته از اسب ها همچنان تحت ثبت Studbook  های رابط باقی بمانند، همچنین دارای مدرک Studbook  بوده و آنرا حفظ خواهند کرد. این اسب ها مدرک KFPS Studbook  را دریافت نخواهند کرد.

6-  استادبوک های رابط، گزینه ای برای تحویل تشکیلات ثبت استاد بوک و برنامه های تولید (انتخاب، ارزیابی و...) به سازمان اسب فریزین دارند. اگرچه، این موضوع باید با درخواست ویژه توسط استادبوک رابط صورت بگیرد. سازمان اسب فریزین و استادبوک رابط بر سر این موضوع به یک توافق خواهند رسید. اسب های متعلق به اعضای استادبوک های رابط بصورت مشابه با مدرک ثبت شده اسب های اعضای سازمان اسب فریزین، ثبت خواهند شد. مدارک استادبوک یکسان شناخته خواهند شد.

7- در کشورهایی که (تاکنون) استادبوک رابط ندارند، ثبت و اجرای برنامه تولید توسط سازمان اسب فریزین در صورت امکان با همکاری قسمت تولید و پرورش آن کشور انجام خواهد شد

بند 3 - شناسایی و ثبت

1- رییس هیِئت مدیره سازمان اسب فریزین با مجوز وزارت کشاورزی و دامپروری هلند، مجاز به صدور پاسپورت برای اسب ها می باشد.

2- صدور پاسپورت برای اسب، موضوع مرتبط با موقعیت سازمان اسب فریزین نیست، اما موضوع مرتبط با وزارت کشاورزی و دامپروری هلند در جهت مقررات شناسایی و ثبت می باشد.

3- درخواست صدور پاسپورت یک اسب و یا صدور المثنی آن، موضوع مورد انطباق با قسمت 2 از بند 3 مقررات ذکر شده است.

4- اعطای درخواست صدور پاسپورت یک اسب و یا المثنی آن  در حیطه وظایف رییس هیئت مدیره بر اساس الزام وزارت کشاورزی و دامپروری هلند می باشد. تصمیمی که  توسط رییس هیئت مدیره گرفته میشود، یک تصمیم قانونی در جهت حفظ و عمل به قانون کلی و یک درخواست در جهت تطبیق با این قانون باید باشد.

5- یک درخواست در جهت صدورالمثنی پاسپورت باید شامل توضیحات یک دامپزشک و یا مشاور امور پاسپورت که شماره سیگنال (چیپ نامبر) اسب را اسکن کرده اند باشد. در ادامه، یک کپی از گزارش گمشدن و یا دزدیده شدن پاسپورت را باید ضمیمه نمایند.

6- سازمان اسب فریزین مسئولیت و تعهدی در خصوص پروتکل، رویه و ساختار دنبال شده توسط وزارت کشاورزی و دامپروری در خصوص صدور و یا المثتی پاسپورت یک اسب ندارد.

7- بر اساس این شرایط در جهت صدور پاسپورت اسب ها، رییس هیات مدیره متعهد به وزارت کشاورزی و دامپروری هلند میباشد و نه به اعضای شورا.

 

بند 4- ثبت Studbook

1- سازمان اسب فریزین تنها امور ثبت استادبوک، مربوط به اسب های نژاد فریزین را بمنظور حفظ منافع اعضای آن انجام میدهد. ثبت استادبوک، بصورت ثبت اصل و نسب اسب، شجره، عنوان، جوایز و امتیازات.

 

بند 5 – بخش ها، کلاس ها و ثبت

1-  استادبوک در تطابق با بخشنامه 96/78 اتحادیه اروپا به قسمت ها، کلاس های مختلف در ثبت و مدرک، تقسیم شده است.

2- سازمان اسب فریزین یک استادبوک بسته است. این بدین معنی است که براساس ثبت مدارک استادبوک، اسب ها تنها میتوانند در قسمت اصلی(Main Section) ثبت شوند اگر پدر و مادر آن اسب در قسمت اصلی ثبت شده باشند. مدارک قسمت اصلی به قسمت های زیر تقسیم شده است:

KFPS Studbook (main book)

KFPS D-Book

B-Book I

B-Book II (Bijboek I and Bijboek II)

سیستم دسته بندی بر اساس نمودار 1، که این نمودار در انتهای این صفحه قرار گرفته، میباشد. اسب ها از کلاس های متفاوت براساس کیفیت مرتبط با نوع تولید در دسته های مختلف طبقه بندی خواهند شد.

3- بعلاوه در قسمت اصلی، سازمان اسب فریزین داراری قسمت های تابعه است. اگر یک اسب مادیان یا یک نریان در قسمت اصلی ثبت نشده باشد اما آن اسب بطور مناسب شامل شرایط تعریف شده در تولید باشد، این اسب میتواند در قسمت تابعه قرار بگیرد. اسب های وارد شده در قسمت تابعه نمیتوانند در ارزیابی شرکت کنند و قسمت تابعه تقسیم بندی کلاسی و یا ثبت ندارد. کره های تولیدی نمیتوانند نقشی در قسمت اصلی داشته باشند.

 

بند 6 – استادبوک سازمان اسب فریزین در بخش اصلی (KFPS Studbook)

1- اسب هایی که  مادرشان در استادبوک ثبت شده باشند و آندسته از اسب هایی که پدرشان بعنوان یک نریان تایید شده بعنوان سیلمی در استادبوک سازمان اسب فریزین باشد، در قسمت اصلی استادبوک سازمان اسب فریزین ثبت خواهند شد.

 

بند 7 – KFPS D-Book

1- تمام کره های تولیدی، از نریان هایی که توسط یک استادبوک رسمی شناخته شده برای اسب های فریزین (رابط)، بعنوان سیلمی تاییده شده اند، در هریک از اعضای اتحادیه اروپا، در D-book  ثبت میشوند. این موضوع تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که مادر آندسته از چنین کره ها در استادبوک سازمان اسب فریزین و یا در D-book سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. چنین نریان هایی که برای تولید استفاده میشوند و مادری با مدرک B-Book II  دارند، کره آنها در B-Book I  ثبت خواهد شد. کره های تولیدی از مادیان هایی با مدرک D-Book  در صورتیکه از نریان تایید شده بعنوان سیلمی باشند در قسمت اصلی ثبت خواهند شد (ثبت شده در استاد بوک).

 

بند 8 –  B-Book I  در قسمت اصلی

1- اسب هایی/کره هایی با مادران دارای مدرک ثبت شده در قسمت اصلی (استادبوک، D-book، B-book I و B-Book II) و آنهایی که پدرانشان بعنوان نریان Foal Book ثبت شده اند و دارای یک مدرک مورد تایید برای تولید در زمان لقاح هستند، در گروه B-Book I  ثبت خواهند شد. کره هایی از مادیان های B-Book I  میتوانند بعد از دو نسل در قسمتKFPS Studbook  ثبت شوند، در صورتیکه در دو نسل متوالی از یک سیلمی مورد تایید KFPS Studbook  تولید شده باشند.

ثبت در قسمتKFPS Studbook  میتواند در طول یک نسل مشخص شود اگر، شامل پدر کره مورد نظر ، سه نسل از چهار نسل قبلی بعنوان پدرانی هستند که توسط سیلمی های مورد تایید سازمان اسب فریزین تولید شده باشند.

 

بند 9 – B-Book II در قسمت اصلی

1- اسب هایی/کره هایی با مادران ثبت شده در قسمت اصلی (Studbook, D-Book, B-Book I, B-BookII)  و آنهایی که پدرانشان بعنوان  نریان Foal book  ثبت شده بدون مدرک تولید در زمان مورد لقاح، در قسمتB-Book II  ثبت خواهند شد. کره های تولیدی توسط نریان هایی که مورد پذیرش برای حضور در استادبوک قرار نگرفته اند تولید شده باشند نیز در قسمت B-Book II قرار میگیرند. کره های تولیدی از مادیان ثبت شده در B-Book II در قسمت B-Book I  قرارخواهند گرفت در صورتیکه آن کره بوسیله یک نریان مورد تایید استادبوک تولید شده باشد. بعد از دو نسل، کره های تولیدی از مادیان های B-Book II در استادبوک سازمان اسب فریزین ثبت خواهند شد اگر پدر و همچنین مادر پدر کره تولید شده (نوه) مورد نظر، یک نریان Foal Book باشد که مدرک تولید در زمان لقاح داشته است.

بند 10-  مدرک Studbook

1- سازمان اسب فریزین مدرک استادبوک تمامی اسب هایی که در یکی از کلاسهای  KFPS ثبت شده اند را صادر میکند. رنگ مدرک نشاندهده کلاسی است که اسب در آن ثبت شده است:

·   قسمت اصلی: زرد/سبز، آبی تیره از 1-1-2015

·   D-Book: خاکستری، مشکی از 1-1-2015

·   B-Book I: قهوه ای، مشکی از 1-1-2015

·   B-Book II: آبی، مشکی از 1-1-2015

2-   مواردی که در ادامه می آید در مدرک استادبوک ذکر میشوند: شجره، قسمت و نوع مدرک، کلاس، ثبت، جوایز برتر و عناوین، ارتفاع جدوگاه، تاریخچه ثبت و همچنین شماره سیگنال (چیپ نامبر).

3-  مدرک استادبوک صرفا ثابت کننده ثبت در سازمان اسب فریزین بوده و ثابت کننده مالکیت نیست. اگرچه مدرک استادبوک برای اعضا تهیه و ساخته شده است، سازمان اسب فریزین مالک مدرک و در هرزمان مدعی مدرک مذکور می باشد.

4-   برای گرفتن مدرک استادبوک، تولید کننده/مالک ثبت شده یک اسب باید مبلغ بیعانه پرداخت کند. این مبلغ برگشت داده خواهد شد بعد از اینکه مدرک بعد از فروش و یا مرگ اسب به سازمان اسب فریزین برگشت داده شود. بیعانه تنها به اعضا برگشت داده خواهد شد و فقط در صورتیکه مدرک در طول یک ماه بعد از زمان فروش و یا مرگ اسب به سازمان اسب فریزین برگشت داده شده باشد.

 

بند 11- ثبت

1-    در کلاس بندی های صورت گرفته برای مدارک، اسب ها بر اساس جنسیت تقسیم بندی خواهند شد.

2-   ثبت مقدماتی کره (VVR) - تمامی کره ها و اسب هایی که تا کنون مدرک شناسایی دریافت نکرده اند در ثبت ابتدایی (اولیه) کره ها، ثبت میگردند. حیوانات ثبت شده در ثبت ابتدایی در هیچ نوع کلاس از مدراک وارد نشده اند. این بدین معنی است که کره ها نمیتوانند بعنوان ثبت استادبوک بررسی و در نظر گرفته شوند. در زمانی که کره ها/اسب ها دارای چیپ شوند و پدر و مادر تایید شوند (بند 5)، کره/اسب در Foal Book  ثبت خواهد شد. اسب هایی که در Foal Book ابتدایی هستند دارای مدرک استادبوک نخواهند شد.

3- Foal Book  برای نریان ها و مادیان ها (VB)- در زمانی که کره/اسب چیپ شده است و پدر و مادر تایید شده اند (بند 4)، کره/اسب در Foal Book  ثبت خواهند شد. تمامی اسب ها در Foal Book ، مدرک استادبوک دریافت خواهند کرد. تحت شرایط خاص امکان دریافت اسب های ثبت شده در Foal Book میتوانند برگه تولید (بند 21) دریافت نمایند. کره هایی از چنین نریان هایی در کلاس B-Book I  قرار خواهند گرفت.

4-   استاد بوک برای مادیان ها (F) - مادیان ها میتوانند بعنوان استادبوک پذیرفته شوند در صورتی که در سن سه سالگی باشند. برای این موضوع، مادیان باید ارزیابی شده و دارای حداقل شرایط از معیارهای ظاهر، حرکت، ارتفاع جدوگاه (حداقل 1.54 سانتیمتر) و نشان (اسب های با نشان غیر قابل قبول برای ورود در استادبوک پذیرفته نخواهند شد) باشد.

5-   استادبوک برای نریان ها (F) - تنها کره هایی از نریان های استادبوک می توانند در بخش اصلی ثبت شوند. نریان ها میتوانند طبق شرایط توضیح داده شده در مقررات انتخاب نریان بعنوان سیلمی در استادبوک ثبت شوند.

6-  مدرک اخته (RB) - اخته میتواند در سن سه سالگی به مدرکی از کلاس اخته ورود کند. برای این موضوع، اسب می باید ارزیابی شده و دارای حداقل شرایط از معیارهای ظاهری، حرکتی، ارتفاع جدوگاه (1.56 سانتیمتر) و نشانها (اسب ها با نشان های غیر قابل قول در استاد بوک نمیتوانند ورود کنند) باشد. نریان هایی که در Foal Book  بوده اند و اکنون اخته می باشند بعد از گزارش و تایید دامپزشک در گروه مدرکی اخته ها قرار خواهند گرفت.

 

بند 12 – نشانه ها

1-  تعریف؛ منظور از نشانه به یک تجمع از موهای سفید (کوچک یا بزرگ) گفته میشود. این میتواند یک قسمتی از موهای سفید که به شکل ستاره هستند باشد یا اینکه ترکیبی از سیاه و سفید.  به موهای محدود سفید پراکنده در قسمت نشانه های غیر مجاز قرار نمیگیرند. 

2- تنها اسب هایی که کاملا مشکی هستند مجاز به ثبت در استادبوک و تبارنامه اخته ها هستند. مقداری از نشانه های سفید در زمان امتیاز دهی و ورود به استادبوک و ثبت کره ها مجاز می باشد؛

نشان بر روی صورت (ستاره) اگر بالای خط چشمان باشد و حداکثر قطر آن بیشتر از 3 سانتیمتر نباشد. شعاع اندازه گیری باید بر اساس پهن ترین قسمت نشانه سفید باشد.

- نشانه های سفید زیر سم 

غیر مجازها عبارتند از:

·      نشان سفید زیر خط چشم

·      نشان با قطری بیش از 3 سانتیمر بر روی صورت در قسمت بالای چشم ها

·      نشانی بر روی بدن

·      نشان بر روی پا، شامل دیواره سم.

 

3-    اسب ها و کره ها با نشان غیر قابل قبول، مجاز به ورود به استادبوک و یا بالاتر نخواهند بود.

4-    برای انتخاب سیلمی، معیارهای دقیق و سخت تری بر نشان های مجاز حاکم است. این معیارها در قسمت مقررات ارزیابی نریان ها/سیلمی توضیح داده شده است.

5-    استتار کردن و یا پوششی بر روی نشان قرار دادن در زمان ارزیابی کره ها و ارزیابی اسب ها برای ثبت در استادبوک مجاز نمی باشد.

6-    تمام نشان ها در مدرک استادبوک ثبت خواهد شد.

7-    در شرایطی که نشان های غیر قابل قبول یافت شوند، سازمان اسب فریزین مجاز خواهد بود تا هرگونه نتیجه ارزیابی قبلی را نامعتبر اعلام نماید.

8-   در زمانی که نشان غیر قابل قبول نتیجه عوامل بیرونی باشد که توسط دامپزشک تایید و اثبات گردد، در شرایط ورود به استادبوک قرار نخواهد گرفت. این یک نوع تفاوت محسوب شده و هر مورد توسط سازمان اسب فریزین بررسی خواهد شد. اگر اتفاق بیرونی برای اسب افتاده است میتوانید آنرا به اطلاع سازمان برسانید.

 

بند 13 – عناوین

1-   تفاوت در نوع ثبت/مدرک و با احترام به کیفیت هر اسب، با استفاده از اعطای یک عنوان به یک اسب انجام میشود. عناوین اعطا شده میتواند هم بر اساس عملکرد فردی و یا کیفیت یک کره تولیدی باشد. بعلاوه، یک عنوان میتواند بر اساس ظاهر، استعداد ورزشی، عملکرد ورزشی و یا ترکیبی از این موارد باشد.

2-   عنوان ستاره (استار) - عنوان ستاره، جوایز(اعطاها) ارزیابی هستند که زمان شروع آن از سن سه سالگی اسب ها می باشد.

برای گرفتن عنوان استار، اسب ها باید دارای حداقل شرایط لازم در این خصوص، از قبیل، ظاهر، حرکت (در دست) و ارتفاع جدوگاه (حداقل 1.56 سانتیمتر برای مادیان ها و حداقل 1.58 برای نریان ها و اخته ها) باشند. درجه استار میتواند به مادیان های استادبوک، اخته های دارای مدرک اخته و نریان های Foal Book  اعطا شود.  اعلان عنوان استار برای مادیان ها و اخته ها میتواند در زمان مشابه و هنگام ورود به استادبوک اتفاق بیافتد. نریان های Foal Book  با عنوان استار، میتوانند مقام استار خود را بعد از اخته شدن، حفظ نمایند. نریان های Foal Book  میتوانند به عنوان/درجه استار دست پیدا کنند در حالی که در سن دوسال در زمان اولین ارزیابی خود قرار داشته باشند.

از سال 2016، تاییدیه اصل و نسب برای مادیان ها از اجزای لازم در عناوین درجه استار می باشد.

3-  عنوان تاج دار – عنوان تاج دار، که بر اساس ظاهر و استعداد ورزشی تنظیم شده اند. انتخاب برای عنوان تاج دار (ابتدایی) در زمان ارزیابی مرکزی در میان مادیان هایی که به عنوان مقام اول در فصل تولید و ارزیابی استادبوک در یکسال مشابه دست یافته اند،اتفاق خواهد افتاد. برای بررسی یک مادیان و رسیدن به درجه/عنوان تاجدار(ابتدایی) باید دارای شرایط زیر باشد:

·     حداقل سن، سه سال

·    اعلام درجه تاج دار تا زمان و در زمان تست مرکزی 2013: برای کسب عنوان تاج دار دائم، یک مادیان باید یک تست IBOP  و یا یک تست ABFP با حداقل امتیاز 77 و بطور میانگین امتیاز 7 برای راه رفتن و یورتمه را کامل کرده باشد. عنوان دائمی تاجدار میتواند با کسب عنوان ورزشی نیز دست یافتنی باشد..

·     مادیان ها با عنوان تاج دار اولیه/ابتدایی از تست مرکزی 2014 به بعد: برای عنوان تاج دار ابتدایی/اولیه، مادیان ها می باید یک تست IBOP  و یا یک تست ABFP  با حداقل امتیاز 77 و بطور میانگین امتیاز 7 برای شکل حرکت خود داشته باشند. عنوان/درجه تاج دار نمیتواند به یک مادیان داده شود در صورتیکه آن مادیان امتیازاتی کمتر از 6 در شکل حرکتی خود دریافت کرده باشد. مقام تاج دار دایمی نیز با کسب عنوان ورزشی ، دست یافتنی خواهد بود.

·     حداقل ارتفاع جدوگاه 1.58

4-   درجه/عنوان مدل – عناوین مربوط به درجه مدل، عناوینی بر اساس ظاهر و استعداد ورزشی هستند. بهترین مادیان از جمع یک گروه به درجه مدل دست پیدا میکند. انتخاب برای درجه مدل (ابتدایی/اولیه) در زمان ارزیابی مرکزی در میان مادیان های استار و تاج دار که به مقام اول در طول فصل تولید در یکسال مشابه دست یافته اند، اتفاق خواهد افتاد. در خارج از هلند، انتخاب یک مادیان بعنوان درجه مدل، در طول فصل تولید در آن کشور اتفاق خواهد افتاد. برای بررسی یک مادیان بعنوان درجه مدل (ابتدایی) باید آن مادیان دارای شرایط زیر باشد:

·     حداقل سن، هفت سال

·     آن مادیان باید دارای کره های تولیدی باشد و یا دارای یک کره تولیدی در کنار خود باشد

·    اعلان درجه مدل تا زمان و در زمان تست مرکزی 2013: برای درجه دائمی مدل، یک مادیان باید یک تست IBOP  و یا یک تست ABFP  با حداقل امتیاز 77 و یا بطور میانگین امتیاز 7 برای راه رفتن و یورتمه را کامل کرده باشد. رسیدن به درجه مدل با کسب عنوان ورزشی، قابل دست یافتن خواهد بود.

·    مادیان هایی با درجه مدل ابتدایی/اولیه در تست مرکزی از سال 2014 به بعد: برای درجه دائمی مدل، یک مادیان باید  یک تست IBOP  و یا یک تست ABFP  با حداقل امتیاز 77 و بطور میانگین امتیاز 7 در شکل حرکت را تکمیل کرده باشد. درجه مدل به مادیان هایی که کمتر از امتیاز 6 در شکل حرکتی خود کسب کرده باشند داده نخواههد شد. در صورت کسب عنوان ورزشی، درجه مدل دست یافتنی خواهد بود.

·     حداقل ارتفاع جدوگاه 1.60 سانتیمتر

5-   عناوین ورزشی – درجه و عناوین ورزشی به مادیان ها، اخته ها و نریان هایی که نتیجه خوبی در مسابقات ورزشی بدست آورده اند، اعطا خواهد شد. درجه ورزشی در صورت دستیابی به نتیجه پایه در مسابقاتی که توسط KNHS  ثبت شده است، اعطا خواهد شد. امتیاز ثبت شده در KNHS  مشخص کننده کیفیت در راستای درجه و عناوین ورزشی است. KNHS نام فدراسیون سوارکاری کشور هلند می باشد. حداقل الزامات برای دستیابی به درجه و عنوان ورزشی:

·      درساژ : Z1+5x 60%

·     نمایش حرکت با کالسکه (ارابه): دسته 1 و 2 کلاس افتخاری و دسته 3 کلاس باز با شش نوع جایزه تعیین سطح در یک فصل، در طول فصل نمایش در محیط باز (15 آپریل تا 1 اکتبر).

·     نمایش درساژ با کالسکه (ارابه): ZZ+5x60%

·    نمایش با کاکسکه (ترکیبی): کلاس 3 + 10. هر دو KFPS  و همچنین KNHS  باید از پیش اطلاع داشته باشند که کدام اسب فریزین در کدام قسمت مسابقه مشارکت خواهد داشت.  هر اسب می بایست حداقل 10 امتیاز در کلاس 3  بدست آورد بعد از آن زمانی که اسب توسط KFPS  و KNHS  وارد گردیده است.

·     موارد الزامی و مورد نیازی که در بالا به آنها اشاره شد بر دست یابی به یک عملکرد و اجرای ورزشی در هلند اعمال میگردد. برای رسیدن به عملکرد ورزشی خارج از هلند الزامات معادل در ارزیابی های KFPS  اعمال میگردد.

6-   مادیان ها با درجه ارجح – مادیان های ثبت شده در Foal Book  و استادبوک، میتوانند بر اساس کره های تولیدیشان مادیان ارجح نامیده شوند. عنوان ارجح بطور خودکار اعطا میشود و حتی پس از مرگ آن مادیان ها. عنوان ارجح به مادیان هایی داده میشود که حداقل 4 کره/اسب با کیفیت خوب تولید کرده باشند. اسب با کیفیت خوب به شرح زیر تعریف میشود:

·     استار(ستاره دار)، تاج دار و یا مادیان مدل

·     مادیان های استادبوک ارجح

·     مادیان های ارجح Foal Book

·     اخته استار(ستاره دار)

·     نریان های استار Foal Book

·     نریان های استادبوک

·    نریان هایی که برای حضور در دور دوم ارزیابی نریان ها پیش رفته باشند. عنوان ارجح برای نریان ها، میتواند به نریان های استادبوکی اعطا شود که تاثیر مثبت، متفاوت و ماندگار خود در تولید را نشان دهند. در ارزیابی یک نریان برای عنوان ارجح، کیفیت کره تولیدی نریان مورد نظر با خصوصیات اهداف تولید بررسی خواهد شد.  این ارزیابی براساس ارزیابی عناوین کسب شده بوسیله کره های تولیدی آن با وزن هر گزینه از عناوین ضرب خواهد شد. برای هر نریان مجموع امتیاز کسب شده  در برابر امتیاز استاندارد بر اساس شماره کره تولیدی قرار خواهد گرفت. نریان هایی که امتیازی کسب کرده اند در یک جلسه ارزیابی، بررسی خواهند شد. در شرایط خاص، اگر گروه ارزیابی دلیلی بر کم کردن امتیاز کسب شده برای متقاضیان عنوان ارجح داشته باشد، مالک از این موضوع اطلاع خواهد یافت و همچنین در مجله سازمان نیز ذکر خواهد شد. در دیگر شرایط، گروه ارزیبایی پیشنهاد اعطای عنوان ارجح را خواهد کرد. فاکتورهایی که تاثیر در وزن امتیاز دهی دارند بمانند: استار 1 - تاج دار 5 - مدل 10 - ورزشی 15 - ارجح 15 - عملکرد 20 - نریان استادبوک 25 - نریان استادبوک مورد تایید 50 - مادیان تولیدی از سیلمی 20. امتیاز استاندارد از حداقل امتیاز 700 میباشد. 

7- عنوان عملکرد مادر - عنوان عملکرد مادر به مادیان هایی اعطا میشود که 3 کره تولیدی آنها به عنوان/درجه ورزشی دست یافته باشند و یا یک تست عملکرد را با حداقل امتیاز 75 کامل کرده باشند.

بند 14 – ثبت کره

1-   اطلاع رسانی از تولد یک کره - بمنظور ثبت در استادبوک، KFPS  باید در طول 14 روز از زمان تولد کره، نسبت به وجود آن کره با خبر گردد. اطلاع رسانی در خصوص تولد یک کره، میتواند تنها بوسیله فرم صادر شده سازمان اسب فریزین انجام شود. تولید کننده فرم اطلاع رسانی را که شامل کلیه اطلاعات تولید کره می باشد بوسیله نگهدارنده نریان می باید تحویل سازمان اسب فریزین دهد. بعد از دریافت اطلاعات در خصوص تولد یک کره، آن کره در Foal Book  ابتدایی ثبت شده و سازمان اسب فریزین مدرک تولد را برای مالک ارسال خواهد کرد.

2-   شناسایی کره – ثبت نهایی یک کره در Foal Book  بعد از اینکه کره دارای شناسه شد (دارای میکروچیپ شد) صورت خواهد گرفت. بارگزاری میکروچیپ میتواند توسط مشاوران پاسپورت سازمان اسب فریزین در زمان تست استادبوک و فصل تولید، یا توسط مشاوران وزارت کشاورزی و دامپزشکی و یا با دامپزشکانی که در سازمان دام و طیور ثبت شده اند انجام شود. در کشورهای دیگر توسط ارگان های رسمی باید این امر صورت بگیرد.

            قانون لازم برای شناسایی و بارگذاری میکروچیپ برای کره ها، در طول شش ماه بعد از زمان تولد است.

اگر مالک نتواند در در طول شش ماه اول اینکار را انجام دهد، پاسپورت محدود برای آن صادر خواهد شد (اسب از  مطالعات زنجیره غذایی برای استفاده انسانی خارج شده است). فرم تقاضا باید به سازمان صدور پاسپورت در طول هفت روز بعد از بارگذاری میکروچیپ، تحویل داده شود. زمانیکه مشاوران پاسپورت سازمان دام و طیور، این تقاضانامه را دریافت کردند، این الزام رعایت شده است. میکروچیپ (ارسال کننده سیگنال) بعنوان ابزار شناسایی برای استادبوک و همچنین وزارت کشاورزی و دامپروری (امور و دام و طیور) می باشد.

3-   ثبت کره – سازمان اسب فریزین تنها ثبت اسب های فریزین را بمنظور رعایت منافع اعضای آن انجام میدهد. ثبت استادبوک شامل، بعنوان مثال، ثبت اصل و نسب اسب می باشد. برای ثبت دقیق اصل و نسب، قوانین زیر باید رعایت گردد:

در زمان شناسایی (بارگذاری میکروچیپ) کره باید در کنار مادر خود باشد. اگر این موضوع رعایت نشود، آنوقت ثبت شجره و اصل و نسب تنها با تست DNA  صورت خواهد پذیرفت. تاییدیه DNA  مذکور با هزینه مالک انجام خواهد شد. اگر شجره و اصل و نسب توسط تست DNA  قابل شناسایی نباشد، آنوقت سازمان تنها اقدام به صدور یک برگه شناسایی (پاسپورت) بدون جزییات خواهد نمود (با احترام به اصل و نسب اسب). در صورتیکه مادر کره بمیرد، کره می باید در طول یک هفته دارای میکروچیپ شود. اگر این مسئله حاصل شود، نیاز به تاییدیه فوت مادر توسط دامپزشک می باشد. اگر از زمان یک هفته بعد از مرگ مادر گذشته باشد، در آن زمان تاییده شجره و اصل و نسب با هزینه مالک و با انجام تست DNA  انجام خواهد شد.

کره می باید در طول 6  ماه بعد از تولد دارای میکروچیپ شود.  اگر بارگذاری میکروچیپ بعد از شش ماه  از زمان تولد انجام شود، آنوقت تاییدیه شجره توسط تست DNA  جزو الزامات می باشد. انجام این تست با هزینه مالک صورت خواهد پذیرفت.

 

بند 15 – شماره ثبت و نام گذاری

1-   هر کره فریزین که برای ثبت وارد میشود، توسط سازمان اسب فریزین یک شماره ثبت انحصاری دریافت خواهد کرد. یک شماره ثبتی دارای 15 رقم می باشد. شماره ثبتی بر اساس کد تعیین شده برای کشور محل تولد، کد استاد بوک  و در ادامه سال تولد به کره تعلق خواهد گرفت.

2-   شماره ثبتی قابل تغییر نمی باشد.

3-  نام های کره های متولد شده در هر سال، بر اساس حروف مشخص شده برای آن سال میباشد. این حروف در هر سال، توسط سازمان اسب فریزین مشخص میگردند. ممکن اسب یک نام برای کره ها در محدوده یکسال، تنها یک مرتبه استفاده شود. حداکثر 30 حرف برای نامگذاری مجاز میباشد، نام اصطبل نیز در آن میتواند قرار بگیرد.

4-    نام مشخص شده قابل تغییر نیست.

5-    سازمان بین المللی اسب فریزین اسامی سیلمی ها را بر اساس لیست ارائه شده تعیین میکند.

 

بند 16 – تایید نسب

1-    سازمان اسب فریزین بطور اتفاقی برای کنترل اصل و نسب اقدام به انجام تست DNA  می نماید. تایید نسب از ملزومات میباشد اگر شرایط زیر برقرار باشد:

·      مادیان هایی که عنوان استار دریافت نمایند

·      برای مادیان هایی که کره های آنها میخواهند ثبت شوند

·      درصورتیکه تاریخ کشش در طول 14 روز به سازمان اسب فریزین اعلام نشده باشد. هزینه انجام تست باید توسط مالک سیلمی (برای سیلمی های مورد تایید) پرداخت گردد.

·      کره های تولید شده با استفاده از اسپرم فریز شده، اما تاریخ کشش و استفاده از اسپرم گزارش نشده باشد. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·      زمانیکه کره ها و یا اسب ها در زمان بارگذاری میکروچیپ از شش ماه بزرگتر باشند. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·     زمانیکه کره در کنار مادر خود در زمان شناسایی نباشد. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد. اگرچه، توضیح دامپزشک تایید کننده شناسه مادر بوده و مورد قبول برای ارگانها می باشد درصورتیکه تاریخ اعلام بیشتر از یک هفته از زمان تولد کره نگذشته باشد.

·      در شرایطی که مادیان آبستن شده باشد بوسیله دو نریان متفاوت در طول یک چرخه و یا دو چرخه زمانی مداوم. هزینه انجام تست بر عهده مالک میباشد.

·     در شرایطی که هرگونه تردید در خصوص صحت جزییات شجره از کشش، اصل و نسب در خصوص یک کره تولید شده باشد. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·      در شرایطی که تاریخ کشش و آبستن شدن مادیان با تاریخ تولد کره مطابقت نداشته باشد. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·      در شرایطی که کره توسط یک فرد غیر متخصص و بطور غیر مجاز دارای میکروچیپ شده باشد. هزینه انجام تست بر عهده مالک میباشد.

·      در شرایطی که تقاضای ثبت کره بعد از 4 هفته از زمان بارگذاری میکروچیپ صورت گرفته و تحویل سازمان شود.  هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·     در شرایطی که میکروچیپ معیوب و یا قابل خواندن نباشد. اگر میکروچیپ توسط سازمان اسب فریزین انجام شده باشد، هزینه انجام تست DNA  بر عهده سازمان اسب فریزین می باشد، در دیگر شرایط، هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·      اگر شماره میکروچیپ با شماره مورد انتظار یکسان نباشد. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·       ثبت کره هایی که از طریق جابجایی جنین صورت گرفته باشد. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·       ثبت کره ها در کلاس B-Book II. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

·       نریان ها قبل از مشارکت در انجام آزمون مرکزی. هزینه انجام تست بر عهده مالک می باشد.

  سازمان اسب فریزین بطور متناوب و اتفاقی اقدام به انجام تست می نماید. روش ها و اقدامات در راستای پروتکل DNA صورت میگیرد.

2-    نمونه مو بمنظور تایید نسب باید توسط مشاوران پاسپورت، سازمان رسمی اسب فریزین و یا یک دامپزشک، مگر اینکه توسط سازمان اسب فریزین مشخص شده باشد، جمع آوری گردد. نمونه مو برای سازمان ارسال شده و باید شامل توضیحات شخصی که اقدام به جمع آوری نمونه مو کرده باشد (نام، تاریخ و امضا).

 

بند 17 - تحقیقات ژنتیک به منظور شناسایی اختلالات ذاتی

 سیاست های سازمان اسب فریزین بر اساس جلوگیری از هرگونه اختلالات ژنتیکی و ذاتی که بین مادیان و نریان های فریزین که تطابق اختلال ذاتی دارند میباشد. بهمین منظور، تست های ژنتیکی برای شناسایی این اختلالات انجام میشود. از سال 2017، تمامی مادیان های استار و آندسته از مادیان هایی که کره ای برای ثبت معرفی کرده اند ملزم به انجام تست DNA هستند.     

بند 18- تولید کننده و ثبت مالک

1-   در زمان اطلاع از تولد یک کره، شخصی که در سازمان اسب فریزین بعنوان مالک کره مشخص شده است، بعنوان تولید کننده نیز ثبت خواهد شد.

2-   اگر در زمان اطلاع از تولد یک کره، مشخص شود که شخص دیگری مالک آن که در سازمان اسب فریزین ثبت نام شده می باشد، در آنوقت سازمان اسب فریزین این کره را بعنوان یک کره فروخته شده میشناسد و هزینه جابجایی و برگه فروش رو دریافت خواهد کرد.

3-   حداقل یک نفر بعنوال مالک یک اسب ثبت خواهد شد. چندین عضو میتوانند بعنوان مالک یک اسب ثبت شوند اگر این اعضا بعنوان شریک شناخته شده باشند. اگر بدین شکل است، این درخواست باید در سازمان اسب فریزین ثبت گردد. مسئولیت و الزامات در خصوص یک اسب بر عهده مالک ثبت شده می باشد.

4-  ثبت یک مالک ثبت شده، بصورت فردی، برای استفاده در امور اداری، ارتباطات، قوانین و الزامات موجود در سازمان اسب فریزین می باشد. حقوق دیگری توسط سازمان اسب فریزین در این خصوص از مالکین دریافت نخواهد شد.

5-   با ارسال یک درخواست در خصوص ثبت نام در هر یک از قسمت های سازمان اسب فریزین، مالک ثبت شده مشخص کرده است  که از کلیه مسائل ثبت، قوانین ذکر شده آگاه بوده و با آن موافق می باشد.

6-   برای تمام امور ثبت، صدور مدارک ثبت شده، پاسپورت و ارزیابی مالک ثبت شده، براساس تعرفه مشخص شده توسط سازمان اسب فریزین، هزینه آن از مالک دریافت خواهد شد.

 

بند 19 – جابجایی اسب ها

1-   بعد از فروش یک اسب، فروشنده می باید مدرک شناسنامه و پاسپورت را بمنظور تغییر نام برای سازمان اسب فریزین ارسال نماید. سازمان اسب فریزین مطمین خواهد شد که هردو مدارک (پاسپورت و شناسنامه) به نام مالک جدید تغییر خواهد کرد. برای تغییر نام شناسنامه از مالک قدیم به مالک جدید، خریدار جدید می باید عضو سازمان اسب فریزین باشد. برای تغییر پاسپورت از نام مالک قدیم به مالک جدید، نیازی به عضو بودن مالک جدید در سازمان اسب فریزین نیست. برای جابجایی نام اسب، فروشنده هزینه فروش و خریدار هزینه جابجایی را پرداخت خواهد کرد.

 

بند 20 – نام اصطبل

1-   برای اعضا درخواست حفاظت از یک نام انحصاری اصطبل و اضافه کردن آن نام به نام کره ثبت شده مقدور می باشد. در این شرایط  شخص سوم مجاز به استفاده از آن نام نمی باشد.

2-    آن نام نباید بیانگر تبعیض، بی احترامی و تبلیغات باشد، نام اسب و نام اصطبل در کل  باید شامل حداکثر 30 حرف باشد. نام اصطبل می باید حداکثر 25 حرف باشد. استفاده از نام سازمان اسب فریزین و مجله این سازمان بنام Phryso  ممنوع می باشد.

3-   درخواست حفاظت از نام یک اصطبل می باید بصورت مکتوب باشد. بعد از تایید، نام اصطبل بمدت یک سال معتبر می باشد. نام اصطبل در مجله Phryso  منتشر خواهد شد. بدون در نظر گرفتن هرگونه تضاد، نام اصطبل بطور سالانه تمدید خواهد شد.

بمنظور محافظت از نام یک اصطبل، مبلغ ثبت نام اولیه و همچنین مبلغ تجدید سالانه در هر سال منظور خواهد شد.

4-  حفاظت از نام یک اصطبل تنها در داخل سازمان اسب فریزین معتبر می باشد.

  

بند 21 – جابجایی جنین

1-   اطلاع رسانی در خصوص جابجایی جنین می باید در سازمان اسب فریزین با استفاده از فرم جابجایی جنین ثبت شود. این فرم در سازمان اسب فریزین موجود می باشد. هر مادیان شماره DIO شخصی خود را دریافت میکند و یک فرم نیز بعد از فعالیت های کشش و آبستن کردن. ثبت رویه جابجایی یک جنین توسط PMS  انجام نخواهد شد. اگرچه، نگهدارنده نریان، حق ورود با آبستنی مادیان دهنده در PMS  را دارد.

2-    مادیان دریافت کننده ترجیحا می باید از نژاد فریزین باشد بدلیل اینکه خصوصیات خارجی و ظاهری فریزین نیز توسط عوامل بیرونی شکل میگیرد.

3-   قبل از اینکه یک کره بتواند در قسمت Foal Book  سازمان اسب فریزین ثبت شود، اصل و نسب کره متولد شده از این جنین می باید توسط تست DNA  مشخص گردد.

4-   موقعیت یک جنین درصورتیکه مدرک تولید پدر آن خارج شود، تغییر خواهد کرد. اگر این مسئله حاصل شود، این جنین بعنوان یک کره از یک نریان Foal Book  شناخته خواهد شد. اگر جابجایی از این جنین بعد از این تغییر اتفاق افتاد، کره متولد شده از این جنین در کلاس B-Book II  در صورت رعایت تمام الزامات، ثبت خواهد شد.

5-   بر اساس گزارشات حاصل شده در خصوص جابجایی جنین بوسیله فرم جابجایی جنین، سازمان اسب فریزین فرم اطلاع رسانی تولد صادر خواهد کرد.

 

بند 22 – نریان های Foal Book  با مجوز و مدرک تولید

1-  در کشورهایی که اسفتاده از نریان استادبوک (با مدرک و مجوز تولید) مشکل می باشد و بدلیل در دسترس نبودن بطور مناسب، سازمان اسب فریزین ممکن است مجوز تولید برای نریان های Foal Book  صادر نماید. کره های چنین نریان هایی در کلاس B-Book I  ثبت خواهند شد. مجوز صدور مدرک تولید برای یک نریان و یا یک کشور، بر اساس قوانین منطبق با نریان های Foal Book  در اختیار قسمت ارزیابی سازمان اسب فریزین می باشد.

بند 23- تصمیم هیئت حاکم

1-   برای موقعیت هایی که ممکن است در آینده بوجود آید و توضیحات آن در قوانین ذکر شده وجود ندارد، قدرت تصمیم گیری در اختیار هیئت حاکم در سازمان اسب فریزین میباشد. این هیئت مجاز به افزایش چهارچوب ذکر شده در این مقررات می باشد.

 

نمودار 1

نریان--> KFPS-Studbook نریان های مورد تایید در استادبوک رابط Foal book با مجوز تولید Fool Book/BbI/BBII
KFPS-Book KFPS-Book KFPS-D/BBII*** BbI BbII
KFPS-D KFPS-Book KFPS-D/BbII*** BbI BbII
BbI BbI* BbI/BbII*** BbI BbII
BbII** BbI BbI** - BbII *** BbII/BbI** BbII

 

·   *بعد از استفاده از 3 نریان KFPS Studbook در 4 نسل آخر بطورمداوم از طرف خط مادر، کره تولیدی از یک مادیان B-Book I، بطور مستقیم در قسمت اصلی سازمان اسب فریزین ثبت خواهد شد.

·    ** اگر یک B-Book II مادر توسط یک نریان Foal Book  با مدرک تولید، آبستن شده باشد: ارتقا به B-Book I  بمدت دو نسل به طول خواهد انجامید. اگر مادیان B-Book II  بوسیله یک نریان استادبوک سازمان اسب فریزین آبستن شده باشد، آنوقت ارتقا به B-Book I در طی یک نسل اتفاق خواهد افتاد.

·    *** یا نریان های مورد تایید از دیگر استادبوک های رابط در اتحادیه اروپا: اساس روند تایید بوسیله استادبوک های رابط بوسیله سازمان اسب فریزین ارزیابی خواهد شد (اتحادیه اروپا). اگر معیارها برای روند  تایید با توجه به مقررات سازمان اسب فریزین بدست نیایند، آنوقت کره ها در قسمت B-Book II وارد خواهند شد.

 

ورژن 2017 (آخرین بروز رسانی بعد از جلسه شورای اعضا در تاریخ 19 می سال 2017)

 

منبع اطلاعات درج شده