مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

ثبت اطلاعات کره های فریزین

مثال: R-1036444
اسم را بدرستی وارد نمایید - بعد از ثبت قابل تغییر نیست
نام کره بیشتر از 30 حرف نباید باشد. مثال برای نام کره: Dina van Sahabi - بعد از ثبت قابل تغییر نمی باشد
ورودی نامعتبر است
مثال: 960000245512345
اگر کره تا کنون چیپ نشده است، در محل درج شماره میکروچیپ این کد را وارد نمایید: 0000
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است
نام کامل با زبان انگلیسی وارد نمایید
مثال: 960000245512345
مثال: 960000245512345
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
نام کامل به زبان انگلیسی وارد شود
مثال: 201200245512345
مثال: 960000245512345
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است
در صورتیکه کره چیپ شده است، گزارش دامپزشک را آپلود نمایید
ورودی نامعتبر است
Please let us know your message.