مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

احمد میری

رئیس کمیته اسب فریزین فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران


مجتبی احمدی نسب

مدیر عامل مجموعه اسب فریزین ایران


کیوان نیک پی

کارشناس امور بین الملل و عضو کمیته فریزین


علی تاج الدین

مدیر بازاریابی و تبلیغات

 


 محمود نیک نفس

عضو هیئت مدیره مجموعه اسب فریزین ایران