مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

 در هر سال مراسم آزمون مادیان ها توسط سازمان اسب فریزین هلند برگزار میگردد.

 

دور اول آزمون برای انتخاب مادیان برتر که درجه یک، دو و سه دریافت میکنند. مادیان هایی ک به درجه یک  یا استار رسیده باشند برای مراسم نهایی (مرکزی) دعوت میشوند. 

در این مراسم مرکزی، کره ها، اخته ها نیز حضور پیدا میکنند. 

مادیان هایی با سن 3 سال یا سن بالاتر حق شرکت در این مراسم را دارند و میتوانند به مقام های تاج دار یا مدل (بالاترین درجه برای مادیان های فریزین) دست پیدا کنند. 

در آخر قهرمان این آزمون مشخص میگردد.

 

از اینجا میتوانید اطلاعات قوانین ارزیابی و مسابقات اسب های فریزین را مطالعه نمایید.