مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

* برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS، علاقمندان میتوانند با پر کردن فرم عضویت و پرداخت حق عضویت سالانه، در سازمان اسب فریزین عضو شوند. 

* برای ثبت اسب های بالغ بنام مالکین، دریافت مدارک المثنی، مدارک کره های تازه تولید شده، و شرکت در مسابقات اسب های فریزین، لازم است متقاضیان از اعضای سازمان اسب فریزین باشند.

* تعرفه ها به یورو می باشد.

 

نحوه پرداخت:

** نرخ تبدیل یورو به ریال را در وب سایت http://www.tgju.org/currency مشاهده نمایید.

**مبلغ ریالی (تومان) را به شماره حساب 81671026871481 بنام شرکت اسب شبرنگ فرزانگان در بانک سامان واریز نمایید.

** سند واریزی را در زمان تکمیل فرم های مربوطه، آپلود و ارسال نمایید.

 

 تعرفه های ثبت نام و عضویت در سازمان ملی اسب فریزین KFPS و خدمات مجموعه اسب فریزین ایران در سال 2017 بترتیب زیر می باشد: 

شرح مبلغ نوع ارز
عضویت و یا تمدید سالانه در سازمان اسب فریزین 104.23 یورو
 ورودی اولیه اعضا به سازمان 21 یورو
ثبت کشش  70.84 یورو
 دریافت شناسنامه  57.89 یورو
 جریمه تاخیر در ثبت کره 8.89 یورو
بیعانه ثبت هر اسب بنام مالک 63.7 یورو
انتقال نام شناسنامه ای اسب به مالک جدید 25.41 یورو
انتقال نام پاسپورتی اسب به مالک جدید 25.41 یورو
هزینه خدمات فروش اسب توسط مالک 40.6 یورو
هزینه خدمات فروش 3 سیلمی مورد تایید سازمان 730.1 یورو
صدور المثنی شناسنامه 148.4 یورو
صدور المثنی پاسپورت 148.4 یورو
المثنی برگه کشش - تولید 49.77 یورو
صدور شناسنامه تغییر یافته 25.41 یورو
ثبت DNA 209.37 یورو