نماینده سازمان اسب فریزین هلند در ایران

مجموعه اسب فریزین ایران

فرم عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین

این قسمت مربوط به ثبت نام در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS می باشد و توصیه میشود افرادی که مالک اسب فریزین هستند و یا تمایل دارند اسب فریزین خریداری کنند این فرم را تکمیل نمایند. همچنین لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر اساس تعرفه مشخص شده دریافت میگردد.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
/ / ورودی نامعتبر است
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please write a subject for your message.
ورودی نامعتبر است
Please let us know your message.
ورودی نامعتبر است