مشخصات مالکین اسب نژاد فریزین:

 

این قسمت برای نشان دادن اطلاعات مالکین اسب فریزین در ایران می باشد و با روند عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین (KFPS) متفاوت است.

برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین می بایست فرم عضویت را پر نموده و همکاران ما با علاقمندان  تماس خواهند گرفت.

برای حضور در مسابقات زیبایی اسب فریزین می بایست عضو سازمان اسب فریزین باشید.

ردیفنام نام خانوادگیعضویت در انجمن فریزین KFPSنام اسبسال تولد اسبجنسیت اسب
1سعیدعباسیبلهNora G2012مادیان
 2سعید عباسی بله Anika G2016  مادیان
احمد میری  بلهHida Fan 2010 مادیان 
 4نوشاد  احمدیبله  Doede 2009نریان
5مجیدایازی فربلهFrouke2009مادیان
6حمیدرضاعلاقبندیانبلهDebbie2009مادیان
7امیرخسروخسرویبلهGeertsje2010مادیان
8امیرخسروخسرویبلهGreta2010مادیان
9نیلوفرخوش خلقخیرBart2008نریان
10علی فیروزیانخیرWieke2007مادیان
11حامدعلیزادهخیرLokke2011مادیان
12محمدرضا مهرپورخیرHinke 2010مادیان
13عبدالحلیم مهرانیخیرHiske2010مادیان
14محمود نیک نفسبلهJort2011نریان
15محمودنیک نفسبلهMijntje2004مادیان
16محمودنیک نفسبلهRihanna2013مادیان
17محمودنیک نفسبلهOukje2012مادیان