نماینده سازمان اسب فریزین هلند در ایران

مجموعه اسب فریزین ایران

     


 

مشخصات مالکین اسب نژاد فریزین:

 

این قسمت برای نشان دادن اطلاعات مالکین اسب فریزین در ایران می باشد و با روند عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین (KFPS) متفاوت است.

برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین می بایست فرم عضویت را پر نموده و همکاران ما با علاقمندان  تماس خواهند گرفت.

برای حضور در مسابقات زیبایی اسب فریزین می بایست عضو سازمان اسب فریزین باشید.

ردیفنام نام خانوادگیعضویت در سازمان فریزین KFPSنام اسبسال تولد اسبجنسیت اسب
1سعیدعباسیبلهNora G2012مادیان
 2سعید عباسی بله Anika G2016  مادیان
 3نوشاد  احمدیبله  Doede 2009نریان
4
حمیدرضاعلاقبندیانبلهDebbie2009مادیان
5امیرخسروخسرویبلهGeertsje2010مادیان
6امیرخسروخسرویبلهGreta2010مادیان
7نیلوفرخوش خلقخیرBart2008نریان
8علی فیروزیانخیرWieke2007مادیان
9حامدعلیزادهخیرLokke2011مادیان
10محمدرضا مهرپورخیرHinke 2010مادیان
11عبدالحلیم مهرانیخیرHiske2010مادیان
12محمود نیک نفسبلهJort2011نریان
13محمودنیک نفسبلهMijntje2004مادیان
14محمودنیک نفسبلهRihanna2013مادیان
15محمودنیک نفسبلهOukje2012مادیان
16احمدرضافتاحیخیرWieke Froukje2007مادیان