چاپ
بازدید: 5388

* برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS، علاقمندان میتوانند با پر کردن فرم عضویت و پرداخت حق عضویت سالانه، در سازمان اسب فریزین عضو شوند. 

* برای ثبت اسب های بالغ بنام مالکین، دریافت مدارک المثنی، مدارک کره های تازه تولید شده، و شرکت در مسابقات اسب های فریزین، لازم است متقاضیان از اعضای سازمان اسب فریزین باشند.

* تعرفه ها به یورو می باشد.

 

توضیحات و نحوه پرداخت:

*مبلغ ریالی (تومان) را به شماره حساب 81671026871481 بنام شرکت اسب شبرنگ فرزانگان در بانک سامان واریز نمایید. 

(به دلیل نوسانات بازار ارز، هزینه خدمات مورد نیاز متقاضیان تا اطلاع ثانوی با پرداخت یورو انجام خواهد شد)

** سند واریزی را در زمان تکمیل فرم های مربوطه، آپلود و ارسال نمایید.

 *** ارزیابی فقط برای اعضاء سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS می باشد.

 

 تعرفه های عضویت، خدمات و ارزیابی در  KFPS  بشرح ذیل می باشد: 


کد عمومی مبلغ (یورو)
1 عضویت و یا تمدید سالانه در سازمان اسب فریزین 76.95
2 ورودی اولیه اعضا به سازمان 15.30
3 ثبت کشش 59.70
4 دریافت شناسنامه 48.80
5 تحقیق کاربرد  4
6 جریمه تاخیر در ثبت کره 6.35
7 ودیعه ثبت مالکیت 45.50
8 انتقال نام شناسنامه ای اسب به مالک جدید 18.75
9 انتقال نام پاسپورتی اسب به مالک جدید 18.75
10 هزینه خدمات فروش اسب توسط مالک 29.95
11 هزینه خدمات فروش سیلمی مورد تایید سازمان 539.30
12 صدور المتنی شناسنامه 109.65
13 صدور المثنی پاسپورت 109.65
15 صدور شناسنامه تغییر یافته 18.75
16 ثبت DNA 168

  * 30% ارزش افزوده و دریافت خدمات از مجموعه اسب فریزین ایران به مبالغ فوق افزوده خواهد شد.


 

کد نوع و گروه بندی هزینه ارزیابی (یورو) کسب رتبه استادبوک  کسب رتبه استار 
21 ارزیابی کره نریان* 20    
22 ارزیابی کره مادیان* 20    
23 ارزیابی کره مادیان 1 ساله * 20    
24 ارزیابی کره مادیان 2 ساله * 20    
25 مادیان از 3 سال فول بوک ** 62.90 39.20 77.10
26 مادیان از 4 سال فول بوک ** 62.90 39.20 77.10
27 مادیان استادبوک 4 سال به بالا *** 62.90   77.10
28 مادیان استار 4 تا 6 سال بزودی    
29 مادیان استار 7 سال به بالا بزودی    
30 مادیان کرون بزودی    
31 مادیان مدل بزودی    
32 اخته فول بوک از 3 سال به بالا **  62.90 39.20 77.10
33 اخته استادبوک از 4 سال به بالا ***  62.90   77.10
34 اخته استار بزودی    
35 کره نریان 1 ساله * 20    
36 کره نریان 2 ساله * 20    
37 نریان فول بوک **** 62.90   77.10
38 IBOP 147    
39 ثبت کرون - مدل 77.10    
40 ثبت اسپرت 77.10    
41 ثبت مجوز تولید محدود نریان فول بوک  421.89    
42 جریمه ثبت نکردن درجه کسب شده  85.08    

نکته: مقام های کسب شده در مدارک اسب های فریزین درج خواهد شد. بعد از کسب هر مقام، لازم است مالکین برای تغییر مدارک فریزین های خود اقدام نمایند.

* کره ها میتوانند به مقام برتر اول، دوم و سوم دست پیدا کنند. بعد از کسب مقام، لازم است مدارک کره ها تغییر کند.

** اخته ها به درجه استادبوک و استار، مادیان های فول بوک ابتدا به درجه استادبوک و استار، و در ارزیابی های بعدی به مقام کرون و مدل دست پیدا می کنند. 

*** اخته های استادبوک به درجه استار، مادیان های استادبوک میتوانند به درجه استار و در ارزیابی های بعدی به مقام کرون و مدل دست پیدا کنند. 

**** نریان فول بوک میتوانند به درجه استار دست پیدا کند. 

***** نریان هایی که در تست درساژ IBOP شرکت میکنند، در صورت کسب امتیاز مناسب، مدرک مجوز تولید محدود از KFPS دریافت میکنند.

 


کد شرح مبلغ(یورو)
50 کلاسهای تخصصی نژاد فریزین بهمراه کتاب  238.50

* با حضور مدرسان هلندی